Miercuri, 26.01.2022, 2:18 PM
Bine aţi venit oaspete | RSS
Despre noi | Înregistrare | Intrare
Despre noi
Regulament site
Conţinut site
Bun de citit!
Forma intrarii
Cautare
Sondajul nostru
Ce rasă creșteți sau doriți să creșteți?
1. Angus
2. Charolais
3. Limousine
4. Blanc Blue Belge
5. Highland
6. Galloway
7. Sura de Stepă
8. Blonde D`Aquitaine
Total răspunsuri: 397
Statistica
Muzică
Share on...

 • pagina anterioară
 • Capitolul IV

  Reproducţia

  Articolul 15

  Reproducţia bovinelor se face prin însămânţare artificială, transfer de embrioni şi montă naturală (dirijată sau în harem). Însămânţarea artificială poate fi realizată de către operatori însămânţători ai asociaţiilor/organizaţiilor, operatorii însămânţători independenţi/angajaţi ai exploataţiei sau  de către crescători, autorizaţi de ANARZ. Însămânţările efectuate de crescător sau de un operator însămânţător, precum şi montele naturale sunt înscrise în registrul de montă şi transmise de crescător Biroului regional trimestrial. Montele sau însămânţările repetate sunt înscrise  fiecare separat.

  a)    Documentul de notificare a însămânţărilor/montelor va cuprinde: numărul matricol al femelei, acţiunea (I.A., M.N., MNh – montă naturală în harem) data însămânţării/data montei sau intervalul de montă în cazul montei în harem, numărul matricol şi numele taurului partener,  codul RO pentru taurul partener în cazul I.A. sau numărul autorizaţiei pentru taurul utilizat la MN, codul operatorului însămânţător şi semnătura acestuia (în cazul însămânţării artificiale). Documentul se completează în ordinea cronologică a efectuării montelor/însămânţărilor în perioada de raportare, fără ştersături şi fără  rânduri libere şi se semnează de către crescător (Anexa nr.3).

  b)    Documentul de notificare a transferului de embrioni va cuprinde: număr matricol femelă receptoare, data ET, matricol şi nume vacă donatoare, matricol şi nume taur donator, cod operator ET. Documentul va fi însoţit de certificatul de identificare a embrionului şi certificatele de origine ale părinţilor. Documentul se completează în ordinea cronologică a efectuării ET în perioada de raportare, fără ştersături şi fără rânduri libere şi se semnează de către crescător (Anexa nr.4).

  c)    Registrul de montă în harem: fiecare exploataţie în care se realizează monta în harem are obligaţia să completeze evenimentele de reproducţie în Registrul de montă în harem.(Anexa nr. 5).

  d)    Registrul de montă şi fătări: exceptând fermele în care se utilizează monta în harem, toate celelalte exploataţii au obligaţia să completeze la zi evenimentele de reproducţie în registrul de monte şi fătări. (Anexa nr.6).

  Registrul de montă în harem şi registrul de monte şi fătări trebuie păstrate în exploataţie cel puţin 5 ani. În acest interval de timp, documentele pot fi cerute oricând de BTC şi Birourile regionale.

  Articolul 16 Recunoaştere

  BTC şi birourile regionale recunosc informaţiile transmise, cu privire la monta naturală sau însămânţarea artificială, dacă sunt îndeplinite următoarele:

  - operatorii însămânţători ai asociaţiilor/organizaţiilor de IA sau însămânţătorii independenţi care efectuează însămânţarea artificială sunt autorizaţi de către ANARZ;

  -transmiterea de date este efectuată conform dispoziţiilor în vigoare (prezentul regulament);

  -taurul folosit la montă/însămânţare este înscris în registrul genealogic al rasei;

  -exploataţia în care se efectuează monta/însămânţarea este înregistrată în registrul genealogic.

  Dacă una sau mai multe condiţii nu sunt îndeplinite sau dacă datele transmise nu corespund standardului calitativ al registrului genealogic, BTC poate oricând să refuze recunoaşterea informaţiilor printr-o notificare scrisă, transmisă operatorului însămânţător sau crescătorului în cauză.

  Buletinul de însămânţare

  În cazul în care însămânţarea artificială este efectuată de către operatori însămânţători angajaţi ai organizaţiilor sau asociaţiilor recunoscute de ANARZ sau de operatori însămânţători independenţi, ca prestare de serviciu către fermieri, aceştia completează un buletin de însămânţare, după efectuarea fiecărei însămânţări. Documentul se completează în trei exemplare (unul pentru fermier, unul pentru operatorul însămânţător şi unul se ataşează la documentul de notificare a însămânţărilor la Biroul regional. Modelul buletinului de însămânţare este prezentat în (Anexa nr. 7).

  Articolul 17 Responsabilitatea generală

  Oricare ar fi modul de reproducţie şi sistemul de transmitere a datelor, crescătorul răspunde de identificarea corectă a bovinelor şi de înregistrarea corectă a tututror montelor şi însămânţărilor la bovinele din exploataţia proprie.

  Capitolul V

  Fătările

  Articolul 18 Notificarea fătării

  Deţinătorul de animale completează notificarea fătării conform Documentului de notificare – înregistrare vieţi (Anexa 8). Notificarea, individuală sau colectivă, trebuie transmisă la Biroul regional într-un interval de 5 zile lucrătoare după aplicarea crotaliilor, dar nu mai târziu de 30 de zile de la fătare.

  Articolul 19  Malformaţii şi defecte

  În caz de avort, produs fătat mort sau produs mort ca urmare a unor malformaţii sau defecte ereditare, crescătorul semnalează cazul imediat după eveniment la Biroul Tehnic Central (Anexa 11).

   Capitolul VI

  Modalitatea de colectare, arhivare şi gestionare a datelor şi documente oficiale

  Articolul 20

  Procedura adoptată pentru colectarea, arhivarea, actualizarea şi gestionarea datelor  pentru funcţionarea Registrului genealogic este stabilită de BTC şi este supusă aprobării Comisiei Tehnice Centrale.

  Articolul 21

  1. Documentele oficiale ale Registrului Genealogic

  a) Fişa de apreciere morfologică (bonitare), distinctă pentru fiecare rasă.

  b) Certificatul de origine.

  c) Declaraţia de origine pentru vacile cu ascendenţă necunoscută eliberata pentru femelele care îndeplinesc condiţiile privind caracterele de rasă şi sunt înscrise în secţiunea B a Registrului Genealogic de Vaci (Anexa 9).

  2. Orice alt document aprobat de Comisia Tehnică Centrală.

  3. Caracteristicile documentelor prezentate  sunt stabilite de Comisia Tehnică Centrală la propunerea Biroului Tehnic Central.

  4. Oricare ar fi modul de reproducţie şi sistemul de transmitere a datelor, crescătorul răspunde de identificarea corectă a animalelor şi de înregistrarea corectă a tuturor montelor şi însămânţărilor la bovinele din exploataţia proprie.

  5.  Toate intrările/ieşirile în/din efectiv vor fi comunicate Biroului regional în termen de 10 zile de la realizarea acestora conform modelului din Anexa 10.

  Articolul 22

  1. Certificatul de origine este emis de Biroul Tehnic Central pentru animalele înscrise în Registrul Genealogic, la cererea crescătorului în ferma căruia s-a născut animalul.

  2. Pentru acelaşi animal se eliberează un singur certificat de origine.

  3. În cazul pierderii sau deteriorării se eliberează, la solicitarea crescătorului, un al doilea exemplar pe care se inscripţionează clar "duplicat”.

  4. Certificatele de origine pentru animalele exportate, precum şi pentru materialul seminal, ovule şi embrioni sunt eliberate de către Biroul Tehnic Central al Registrului Genealogic.

  5. Cerinţele certificatelor de origine pentru animalele de reproducţie de rasă pură din specia bovine precum şi pentru materialul seminal congelat, ovule şi embrioni sunt specificate în OM 19, cap. XIII care transpune Decizia CE 2005/379. Modelul de certificat este cel ales de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie cu menţiunea că aceste cerinţe să fie respectate întocmai cum sunt prevăzute în legislaţie.

  6. Toate informaţiile din certificat sunt definitive dacă proprietarul nu le contestă, în scris, în termen de 30 de zile de la primirea lui.

  Articolul 23

  Biroul Tehnic Central trebuie să publice anual, cataloage oficiale cu toate înscrierile din anul anterior:

  a. catalogul cu taurii înscrişi în Registrul Genealogic de Tauri;

  b. catalogul cu vacile înscrise în Registrul Genealogic de Vaci.

   Capitolul V

  Calificări speciale, expoziţii şi concursuri

  Articolul 24

  Expoziţiile, competiţiile şi orice alte evenimente oficiale la care participă animale înscrise în Registrul Genealogic, vor fi organizate în conformitate cu normele emise de Biroul Tehnic Central după consultarea Comisiei Tehnice Centrale, aprobate de directorul general al Agenţiei.

  Articolul 25

  Calificări speciale pot fi atribuite pentru taurii şi vacile cu o valoare deosebită, în conformitate cu normele emise de Biroul Tehnic Central după consultarea Comisiei Tehnice Centrale.

   

  Capitolul VI

  Evaluare genetică

  Articolul 26

  Evaluarea genetică va fi efectuată în conformitate cu Decizia CE 2006/427.

  Capitolul VII

  Obligaţiile crescătorilor

  Articolul 27

  Fermierii care au obţinut admiterea fermelor în Registrul Genealogic se angajează:

  1.    să respecte prevederile prezentului Regulament, Norma tehnică precum si dispoziţiile Biroului Tehnic Central.

  2.    să realizeze controlul performanţelor pentru toate animalele din exploataţie;

  3.    să comunice toate evenimentele din fermă conform documentelor de notificare: înregistrare viţei şi intrări/ieşiri, să deţină registre şi alte evidenţe, să participe la expoziţii, concursuri şi alte manifestări organizate de Registrul Genealogic.

  4.    să furnizeze structurilor competente ale Registrului Genealogic clarificări şi informaţii cu privire la ferma pe care o deţin.

  5.    să adere la programele de evaluare genetică aprobate de Comisia Tehnică Centrală a Registrului Genealogic.

  6.     să supună animalele controalelor sanitare prevăzute de legislaţia naţională, să notifice prompt biroului regional apariţia unor situaţii sanitar veterinare care modifică condiţiile stabilite iniţial. După apariţia unor asemenea situaţii vor fi organizate controale periodice până la restabilirea condiţiilor stabilite iniţial.

  7.    Să permită liberul acces al persoanelor din cadrul BTC şi Birourilor regionale (specialişti ANARZ), pentru controlul documentelor;

  Articolul 28

  1. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage pentru crescători următoarele consecinţe:

  a. avertisment

  b. anularea numerelor de registru acordate anumitor animale în cazul în care există îndoieli cu privire la originea lor.

  c. suspendarea pe o perioadă determinată a fermei din Registrul Genealogic.

  d. excluderea definitivă a fermei din Registrul Genealogic.

  e. denunţarea către autorităţile judiciare în cazul în care este dovedită frauda.

  2. Măsurile prevăzute de aliniatele precedente sunt adoptate de Biroul Tehnic Central.

  3. Măsurile stabilite la punctul c) şi d) pot fi contestate de către crescători la Comisia Tehnică Centrală.

   Capitolul VIII

  Recunoaşterea altor registre

  Articolul 29

  Registrul genealogic al raselor specializate pentru producţia de carne recunoaşte informaţiile provenite din alte registre genealogice care lucrează după standarde.

  Condiţiile prezentului regulament se aplică fără discriminare:

  §   animalelor provenite dintr-un registru genealogic recunoscut oficial în ţara exportatoare;

  §   animalelor obţinute din material seminal sau embrioni importaţi provenite de la animalele înscrise în registre genealogice  recunoscute oficial în ţara exportatoare.

  Articolul 30

  Pentru înregistrarea unui animal din alt registru genealogic sunt necesare următoarele documente:

  §   certificat de înregistrare sau ascendenţă (date de naştere şi identificare ale ascendenţilor pe două generaţii);

  §   rezultate ale controlului producţiei de carne;

  Capitolul IX

  Dispoziţii generale

  Articolul 31

  Registrele, certificatele si formularele precum si alte acte ce ţin de Registrul Genealogic cu stampila Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie au valoare oficială.

  Orice persoană care modifică, falsifică documente oficiale sau stampila Agenţiei va fi trimisă în judecată în conformitate cu legea.

  Articolul 32

  Modificările la prezentul Regulament intră în vigoare de la data când este semnată nota de aprobare.

  Articolul 33

  Norma tehnică care stabileşte cerinţele necesare înscrierii animalelor în Registrul genealogic face parte integrantă din prezentul Regulament.

  Articolul 34

  Controlul oficial al producţiei de carne se va realiza în conformitate cu legislaţia zootehnică în vigoare.

    editat de nina
  Copyright Cosmin Popa & Nina Horvath © 2022