Joi, 26.05.2022, 5:04 PM
Bine aţi venit oaspete | RSS
Despre noi | Înregistrare | Intrare
Despre noi
Regulament site
Conţinut site
Bun de citit!
Forma intrarii
Cautare
Sondajul nostru
Ce rasă creșteți sau doriți să creșteți?
1. Angus
2. Charolais
3. Limousine
4. Blanc Blue Belge
5. Highland
6. Galloway
7. Sura de Stepă
8. Blonde D`Aquitaine
Total răspunsuri: 397
Statistica
Muzică
Share on...

Pentru cei interesaţi, a apărut noul regulament de organizare a registrului genealogic al raselor de carne, care poate fi accesat pe site-ul ANARZ sau il puteţi descărca de aici.

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE A REGISTRULUI GENEALOGIC

 LA RASELE  SPECIALIZATE PENTRU PRODUCŢIA DE CARNE

 Articolul 1

În temeiul OM 19/2006 Norme de apreciere a bovinelor de reproducţie cu modificările şi completările ulterioare, activitatea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie (ANARZ) privind conducerea Registrului Genealogic este reglementată prin prezentul Regulament, în confomitate cu legislaţia comunităţii europene.

 Capitolul I

Organizarea Registrului Genealogic

Articolul 2

1.        Registrul Genealogic reprezinta instrumentul de ameliorare genetică a raselor de bovine, ce are drept scop îmbunătăţirea performanţelor animalelor.

2.        Activităţile specifice Registrului Genealogic la rasele specializate pentru producţia de carne sunt efectuate de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie în conformitate cu prevederile articolelor ulterioare.

Articolul 3

1. Pentru efectuarea activităţilor specifice Registrului Genealogic, Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie trebuie să numească:

-          o comisie tehnică centrală;

-          un birou central;

-          birouri regionale;

-          un corp de bonitori.

Articolul 4

1.Comisia Tehnică Centrală (CTC):

a)    stabileste liniile directoare pentru ameliorarea genetică a populaţiei de bovine înscrise în Registrul Genealogic. Animalele de rasă pură specializate pentru producţia de carne crescute în România trebuie să fie considerate ca parte integrantă a populaţiei existente în ţările Uniunii Europene;

b)    Elaborează Normele Tehnice şi metodologiile care urmează să fie adoptate pentru realizarea ameliorării genetice;

c)    Propune eventuale modificări ale reglementărilor actuale.

 

2. Din Comisia Tehnica Centrala (CTC) fac parte:

-        şeful departamentului care conduce Registrul Genealogic sau reprezentantul acestuia din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie

-        2 reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie în teritoriu din judeţele cu efectivele cele mai mari de rase specializate pentru producţia de carne. Nominalizarea acestora este realizată de către conducătorii structurilor ANARZ in teritoriu.

-        reprezentanţi ai crescătorilor, unul pentru fiecare rasă, aleşi din rândurile crescătorilor afiliaţi Registrului genealogic;

-        un expert în zootehnie nominalizat de Biroul Tehnic Central;

-        directorul general al ANARZ sau reprezentantul acestuia;

3. Preşedintele Comisiei Tehnice Centrale este directorul general al ANARZ.

4. Şeful departamentului care conduce Registrul Genealogic din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie sau reprezentantul acestuia este secretarul CTC.

5. Membrii Comisiei care nu sunt angajaţi ai Agenţiei sunt numiţi pe o perioadă de doi ani şi pot fi realeşi. După trei absenţe consecutive sau în cazul unui comportament neadecvat peroanele în cauză vor fi înlocuite.

6. La întâlnirile de lucru pot participa, cu titlu consultativ, experţi pe anumite domenii de expertiză, la propunerea preşedintelui, în legătură cu poblemele din ordinea de zi a şedinţei.

7. Convocarea pentru şedinţă se face cu cel puţin 15 zile înaintea datei fixate pentru întâlnire.

8. Şedinţa este validată prin prezenţa a cel puţin jumătate din constituienţi.

9. În absenţa preşedintelui CTC, prezidează secretarul.

10.Rezoluţiile sunt acceptate prin votul majoritar al participanţilor. În caz de egalitate de voturi, decisiv este votul preşedintelui.

11. Pentru fiecare şedinţă se întocmeşte un proces-verbal care va fi semnat de toţi membrii.

Articolul 5

1. Biroul Tehnic Central (BTC) – atribuţii:

-       coordoneaza si monitorizeaza activitatea birourilor regionale, efectuează inspecţii la ferme pentru a se asigura de punerea în aplicare a prevederilor prezentului Regulament şi a Normei tehnice anexate.

-       răspunde de buna funcţionare a Registrului Genealogic, de înscrierea animalelor în acesta şi de tipărirea documentelor solicitate;

-       realizează evaluarea genetică a reproducătorilor;

-       publică datele de evaluare genetică;

-       elaborează Norma tehnică care stabileşte cerinţele necesare înscrierii animalelor în Registrul genealogic (Anexa 1).

-       propune modificări ale prezentului regulament şi ale normei tehnice;

-       difuzează orice alte documentaţii de care depinde funcţionarea Registrului Genealogic.

2. Este responsabil de aplicarea prevederilor prezentului Regulament, a Normei tehnice şi a deciziilor C.T.C.

Articolul 6

1. Birourile regionale – atribuţii:

-       efectuează la nivel local activităţile de registru genealogic în conformitate cu prezentul regulament şi cu Norma tehnică.

-       actualizează baza de date naţională a Registrului Genealogic conform procedurii stabilite de BTC.

-       eliberează documente oficiale ale registrului genealogic conform prevederilor stabilite de prezentul regulament şi de Norma tehnică.

-       transmit către Biroul Tehnic Central documentele de notificare primite de la exploataţiile înscrise în Registru Genealogic.

2. Oficiile pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie asigură organizarea şi funcţionarea Birourilor regionale ale Registrului Genealogic.

3. Responsabil pentru punerea in aplicare a Regulamentului registrului genealogic, a Normei tehnice şi a deciziilor Comisiei tehnice centrale este şeful serviciului tehnic zonal al Agenţiei pe raza căruia se află biroul regional.

Articolul 7

1. Corpul de bonitori - atribuţii:

a) să efectueze aprecierea morfologică (bonitare) a masculilor şi femelelor, înscrişi/înscrise în Registrul Genealogic sau care urmează să fie înscrişi/înscrise.

b) să efectueze aprecierea morfologică a bovinelor participante la concursuri oficiale recunoscute de Registrul Genealogic.

 Capitolul II

Admiterea animalelor in registrul genealogic

Articolul 8

1. Afilierea la registrul genealogic este voluntara.

2. Se pot afilia registrului genealogic toate exploatatiile care deţin efective de rase specializate pentru producţia de carne.

3. Fermierii care sunt interesati de inscrierea in registrul genealogic a efectivelor de rasă pură specializate pentru producţia de carne trebuie sa faca o solicitare în scris  către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie prin care îşi asumă respectarea prezentului Regulament, a Normei tehnice  precum şi modificările ulterioare (Anexa 2) .

4. Condiţiile pentru admiterea in Registrul Genealogic:

a)  animalele sunt de rasă pură certificată prin documente de origine oficiale sau posedă caracterele rasiale specifice rasei pentru care se face solicitarea;

b) masculii utilizaţi la reproducţie (montă naturală sau însămânţare artificială) sunt autorizaţi/codificaţi.

c) efectivele de animale sunt supuse controlului sanitar veterinar al statului;

d) efectivele de animale sunt supuse controlului oficial al producţiei de carne in conformitate cu legislaţia în vigoare.

5. Admiterea în Registrul Genealogic este decisă de către birourile regionale după verificarea de către un specialist a condiţiilor de eligibilitate stabilite la punctul anterior.

6. Fermierii care nu sunt admisi pentru îscrierea în Registrul Genealogic al rasei pot face contestaţie la BTC care va da decizia finală.

7. Centrele de însămânţări artificiale şi deţinătorii de staţiuni de montă naturală care opereaza pentru terţi, ca proprietari de reproducători înscrişi în Registrul genealogic sunt obligaţi ca şi ceilalţi crescători admişi în Registrul Genealogic să respecte prezentul Regulament în ceea ce priveşte obligaţiile crescătorilor.

Articolul 9 Registrul Genealogic este structurat în :

1.        Registrul Genealogic de Tineret in care sunt inscrise toate animalele, femele şi masculi in conformitate cu cerintele  de la art. 10.

2.        Registrul Genealogic de Tauri în care  sunt înscrişi taurii în conformitate cu cerinţele de la art. 11.

3.        Registrul Genealogic de Vaci în care sunt înscrise vacile în conformitate cu cerinţele de la art. 12.

Articolul 10

Registrul Genealogic de tineret

1. În Registrul Genealogic de tineret sunt înscrişi toţi viţeii masculi şi femele a căror părinţi (mamă şi tată) sunt înscrişi în Registrul Genealogic al rasei, nu au defecte congenitale şi îndeplinesc cerinţele prevăzute în Norma tehnică.

2. Înscrierea în Registrul de tineret se face în baza comunicării efectuate de către crescător în forma cerută prin Anexa 7. Biroul Tehnic Central şi birourile regionale îşi rezervă dreptul de a apela ori de câte ori este nevoie la documentele care atestă paternitatea şi/sau maternitate viţelului;

3. Înscrierea în Registrul genealogic de tineret a viţeilor obţinuţi prin transfer de embrioni  se realizează numai dacă transferul de embrioni a fost înregistrat şi notificat biroului regional conform art. 15 lit. b).

4. Data naşterii viţelului trebuie să găsească corespondenţă în baza de date (arhiva) aflată în posesia BTC sau a birourilor regionale şi de asemenea în registrul de montă şi fătări al fermei.  

Articolul 11

Registrul Genealogic de Tauri        

Se divide in două  sectiuni:

A Secţiunea  principală: în care sunt înscrişi masculi proveniţi din Registrul genealogic de tineret  care îndeplinesc cerinţele stabilite în Norma tehnică;

B Secţiunea suplimentară: în care sunt înscrişi masculi proveniţi din Registrul genealogic de tineret   care îndeplinesc cerinţele stabilite în Norma tehnică;

Articolul 12

Registrul Genealogic de Vaci         

Se divide in două  sectiuni:

A. Secţiunea  principală: în care sunt înscrise vaci care au fătat cel puţin o dată, provenite din Registrul Genealogic de tineret şi care îndeplinesc cerinţele stabilite în Norma tehnică.

B. Secţiunea suplimentară: în care sunt înscrise vaci care au fătat cel puţin o dată, care nu îndeplinesc condiţiile de înscriere în secţiunea principală dar îndeplinesc cerinţele stabilite de Norma tehnică pentru înscrierea în secţiunea suplimentară.

Articolul 13

Animalele înscrise sau care vor fi înscrise în Registrul genealogic sunt supuse evaluării morfologice într-un mod stabilit de Norma tehnică.

Capitolul III

Identificarea animalelor

Articolul 14

Identificarea categoriilor de animalelor prezentate la cap. 9 se va efectua în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională.

Copyright Cosmin Popa & Nina Horvath © 2022